Lea Tukufakaholo

Lea Tukufakaholo

Koe kalasi koeni ‘oku ‘aonga ia ki ha taha ‘oku ‘iai ‘a ‘ene ‘ilo ki he Lea Fakatonga.
Koe taumu’a ‘oe kalasi ni ke kamata mo fakataukei ki he tokotaha ako ‘ae ngaahi me’a ni:

$0.00

Koe kalasi koeni ‘oku ‘aonga ia ki ha taha ‘oku ‘iai ‘a ‘ene ‘ilo ki he Lea Fakatonga.
Koe taumu’a ‘oe kalasi ni ke kamata mo fakataukei ki he tokotaha ako ‘ae ngaahi me’a ni:

Out of stock

SKU: TL-LT Category:

Description

Course outline

 After each lesson, there is an assignment.

 Once these assignments are completed, then the student will receive the next lesson

Outcome

For lesson 5, a zoom meeting is held where the student is expected to present final work

Koe kalasi koeni ‘oku ‘aonga ia ki ha taha ‘oku ‘iai ‘a ‘ene ‘ilo ki he Lea Fakatonga.
Koe taumu’a ‘oe kalasi ni ke kamata mo fakataukei ki he tokotaha ako ‘ae ngaahi me’a ni:

 Lea kihe Tu’i, Lea kihe Hou’eiki

 Lea ‘oe Fakatapu

 Lea motu’a mo hono ngaahi ‘uhinga

 Lea fakapunake

Neongo koe talateu pe ‘ae ngaahi kupu ‘oe lesoni ko ‘eni, ‘oku ‘iai e faka’amu, ‘e malava ‘i he ‘osi ‘ae Uike ‘e 4, ‘e he tokotaha ako ‘o:

 Fa’u ha’ane fakatapu

 Tanaki ha ngaahi Lea Tukufakaholo mo ‘ilo’i ‘a hono ‘uhinga

 ‘Ilo ki ha ngaahi Lea kihe Tu’i, Lea kihe Hou’eiki

 Fa’u mo fokotu’utu’u ha’ane lea kiha katoanga ke ne fili kiai hange ko haMali, Fai’aho, Faitohi,

Lesoni 1:

Ako kihe Fakatapu
kae ngaue’aki e ngaahi ta’anga ‘a Kuini Salote III
Maile
Ke fai ha vakai kihe Fakatapu mo hono fofola e ngaahi ha’a kae fakahoko e ongo lakalaka mahu’inga ni. ‘Oku mahu’inga fau e ngaahi Fatu ‘ae Ta’ahine Kuini he ‘oku tau ako ai e ngaahi me’a mahu’inga ‘oe nofo ‘ae Sosaieti Tonga kae ‘uma’a e hisitolia foki, kae tukukehe ange ‘ene poto’i faiva he ngaue’aki e Lea Tonga.

‘Apasia, fa’u ‘a Malukava
Ko ha vakai ki ha ngaahi founga ‘e taha hono ngaue’aki ‘ehe punake ko’eni ‘ae Lea Tonga ‘i he ‘ene founga fakapunake pe ‘a ‘ana.

‘E to’o ha ngaahi konga ‘oe ongo ta’anga ni ke fai ha no talanoa’i moe vahevahe.

Hili koia ‘e tanaki
 ha ngaahi lea mahu’inga mei ai ke ako ‘ehe tokotaha ako
 Ngaahi tupu’a ‘oe Fonua

 Ngaahi lea mahu’inga mo hono ‘uhinga tefito
 Ngaahi lea ‘oku ma’a ‘ene ‘Afio pe
 Ngaahi lea ‘oku tuku makehe kihe Hou’eiki

‘Oku faka’amu ke fakamaau ‘ehe tokotaha ako mo tauhi ha ‘ane ngaahi lea, ke fa’u’aki ‘a ‘ene Fakatapu moe lea ‘i he ‘osi koia ‘ae ako ni.

Lesoni 2:

Sangone
Koe talanoa foki eni ki he Fonu ne kaiha’asi ‘a hono ‘uno ‘o ‘ave ki Ha’amoa.
‘E fakakakato ‘a hono talanoa’i mo faka’uhinga’i ‘oe ta’anga ni ‘o fakatatau ia ki hano ‘analaiso ‘e Futa Helu. Pea mei ai ‘e ‘ilo ai e ngaahi

 Lea Tupu’a
 Lea Tonga mahu’inga

 Ngaahi lave kiha ngaahi kolo tupu’a

 Ngaahi lea fakapunake

 Ngaahi tupu’a fakatonga

Lesoni 3:

Koe Lesoni ko ‘eni ‘e tuku mavahe ia ki hano talanoa’i ‘o ha lea mo ha fakatu’uta ‘o ha Lea Mali. Ke tau fakahoko ‘ae lea ‘ae tangata ta’ane, ‘aia ‘oku pau ke tau fakahikihiki mo ‘o hake e fefine ta’ane. ‘Oku ou loto keu fokotu’u atu, koe tangata ta’ane mei Neiafu, Vava’u pea ke ne ‘alu foki ‘o lea mali ki ha fefine ‘i Kolomotu’a.

‘Oku fiema’u ke tau ‘ilo kihe tupu’anga ‘oe fefine. Koe ‘uhia ke fai ‘aki ‘e tau lea fakahikihiki mo ‘etau kole mali.

Koia ai, ki mu’a pea fakahoko e kalasi ni, ‘oku fiema’u ke fai ha ki’i fakatotolo ‘ae tamasi’i ako. Ko e ta’ahine ta’ane koe ta’ahine Kolomotu’a ‘a ‘ene Tamai, ka ko ‘ene fa’ee mei Niuatoputapu. Koia ai te tau fekumi ki he ngaahi matapa ‘o Niuatoputapu pea pehe kihe ngaahi lea ‘o Kolomotu’a ke fai ‘aki e fakahoko e lea ni.

Lesoni 4:
Koe lesoni ko ‘eni ‘e fai ha sio kihe ngaahi me’a lalahi ne fakahoko he kalasi ni.
 Fakatapu

 Lea Tukufakaholo mo Tukufonua kuo tanaki mei he kalasi (ke hiki ‘ehe tokotaha ako kotoa ha’ane lisi ke ne ngaue’aki ‘i he hili ‘oe kalasi)

 Ngaahi hingoa moe kakala ‘oku fakapatonu kiha ngaahi kolo pe feitu’u mahu’inga

 Lea Fakapunake pe ko ha ngaahi kupu’i setesi ‘oku ngaue’aki fakapunake ke tavalivali mai ‘aki ‘a natula

 Lea fakahikihiki ‘o ha ‘ave ‘o ha faitohi mali

 Lea kuo ohi mai ke tau ngaue’aki

Koe OLA ‘oe ako ni:

‘I he hili ‘oe ako ni, ‘oku fiema’u ke malava ‘ehe tokotaha ako ‘o fa’u ha’ane lea ki ha katoanga ‘oku ne fili pe…. Fai’aho, Faitohi mali, Mali
‘Oku fiema’u ke ne ngaue’aki e

 Fakatapu ‘e tuha moe katoanga ‘oku ne fili

 Ke ne ngaue’aki ha ngaahi lea mahu’inga mo tukufonua

 Ke ne lea foki ‘i ha Lea ‘oku fakapunake

 Ke ne tavalivali foki ‘aki e lea ke tala hono loto mo ‘ene fononga

 Ke ne fakahoko eni ‘i ha video pe fakahoko ‘i ha faikava ‘aia ‘e fokotu’utu’u ‘ehe ako ni.